1. Přihlášení do kroužku

Dítě lze do kroužku přihlásit vyplněním online přihlášky

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku pouze v případě, že má vyplněnu přihlášku a má uhrazené kurzovné.

Přihláška je platná vždy na daný školní rok. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom informujte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen zajistit, aby dítě docházelo řádně na kroužek, jeho neúčast omluvit.

 

2. Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a prozatím absolvovalo všechna povinná očkování.

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně nás informujte a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni, je však třeba, aby informaci o omezení měli.

 

3. Cena kroužku

Základní cena kroužků je uvedena u konkrétního kroužku.

Pokud ve škole platíme nájemné, je rozpočítáno do výše kurzovného. Z tohoto důvodu se cena kroužků na jednotlivých školách liší.

 

4. Platba kroužku - úhrada kurzovného

Rodič je povinen uhradit kurzovné ve dvou platbách (kroužek = 30 lekcí / školní rok, jedna platba / 15 lekcí).

První platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič emailem dostane pokyny k platbě. První platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku či do sedmi dnů od přihlášení.

Druhá platba musí být uhrazena nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po roce zahájení. Pokyny k platbě obdržíte emailem během ledna.

Kurzovné se platí převodem. Rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol.  

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

 

5. Převedení kurzovného

V případě absence dítěte na lekci (na méně jak na 5 po sobě jdoucích lekcích), organizace neposkytuje finanční, ani jinou kompenzaci.

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek kurzovné převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek poskytovaný TIB, z.s. a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kurzovného sníženou o administrativní náklady převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení. Dítě musí být na kroužku včas omluveno z důvodu nemoci.

 

6. Zrušení kroužku, vrácení peněz

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu organizace, vrácena poměrná část kurzovného za neuskutečněné lekce.

 

7. Počet lekcí

Kroužky mají garantovaných 30 lekcí za školní rok (není-li u konkrétního kroužku uvedeno jinak - např. online kroužky). Kroužky končí obvykle na přelomu května a června. 15 lekcí kroužků se nemusí krýt s pololetím školy.

V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

TIB, z.s. dodržuje prázdninové dny a ředitelská volna v souladu s provozem základních škol.

 

8. Odpadlá lekce

V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu.

 

9. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá TIB, z.s. vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za kroužek.

Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy.

 

10. Místo konání kroužku

Kroužky se konají v učebně TIB nebo počítačových učebnách školy, která je uvedena u konkrétního kroužku. V případě omezení provozu školy, kde se kroužek koná, může být náhrada kroužku provozována online nebo v učebně TIB.

 

11. Naše společné akce

Informace o všech akcích pořádaných TIB, z.s jsou uveřejňovány na webových stránkách organizace www.tib.cz a zasílány na email uvedený v přihlášce.

Během školního roku pořádáme dvě přehlídky programů (před Vánoci a před prázdninami), na které zveme rodiče. Na přehlídkách děti předvedou, co vytvořily na kroužku. Informace o přehlídkách budou zveřejněny na webových stránkách www.tib.cz a pozvánky zaslány emailem.

 

12. Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím TIB, z.s. pro jejich propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

 

13. Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz, přání či námět, budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.

 

14. Podmínky pro zpracování osobních údajů

Podpisem přihlášky udělil rodič souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů dítěte (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je organizace TIB, z.s., IČ: 26673266.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků organizací TIB, z.s. vůči rodičům, pro marketingové a informační účely organizací TIB, z.s. (tj. především pro účely zasílání zpráv rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o pořádaných akcích, o potřebných pomůckách na kroužky). TIB, z.s. neposkytne shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Informace ke zpracování osobních údajů najdete zde.

 


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova