Stanovy

I.

Základní ustanovení

 1. Název občanského spolku: TIB, z.s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku: Na Hvížďalce 1653/7, 155 00 Praha 5

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností spolku je:
  1. umožnit dětem a mládeži rozvíjet své schopnosti (kreativitu, logické myšlení, komunikaci, cizí jazyky, porozumění) a srovnávat se navzájem na mezinárodní úrovni,
  2. zajišťovat širokou nabídku akcí pro děti a mládež se zájmem o informační technologie a programování (soutěže, mezinárodní setkání, besedy, kroužky, tábory) zejména ve volném čase.
 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost - organizuje pro děti a pro dospělé vzdělávací akce (kurzy, semináře, přednášky) za účelem podpory rozvoje informačních technologií a poskytuje vyvíjený software.

III.

Členství ve spolku

 1. Členství v spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 2. Členství se rozlišuje na:
  1. Řádné
  2. Přidružené
 3. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
 4. O přijetí za řádného člena rozhoduje předseda spolku na základě písemné nebo elektronické přihlášky.
 5. Přidruženým členem je fyzická osoba, která se účastní kroužků pořádaných spolkem jako svou hlavní činnost.
 6. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 7. Zánik členství:
  1. dobrovolné vystoupení řádného člena,
  2. ukončení činnosti v kroužku v případě přidruženého člena,
  3. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
  5. zánikem spolku bez právního nástupce.

IV.

Práva a povinnosti členů

 1. Členská práva příslušející všem členům:
  1. účastnit se akcí spolku podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že akce není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  2. být informován o činnosti spolku,
  3. uplatňovat názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
  4. změnit druh členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  5. ukončit kdykoliv své členství.
 2. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  1. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutí, v případě fyzické osoby přísluší hlasovat až po dovršení 18ti let,
  2. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, , v případě fyzické osoby to právo až po dovršení 18ti let.
 3. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku,
  2. na základě svého zájmu a svých možností přispívat k naplnění účelu a hlavní činnosti spolku,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.
 4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
  1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
  2. řádně plnit úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

V.

Orgány spolku

 1. Členská schůze jako orgán nejvyšší.
 2. Předseda jako orgán statutární.
 3. Kontrolní komise jako orgán kontrolní .

VI.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku starší 18ti let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na valnou hromadu svého zástupce.
 3. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
 4. Členská schůze zejména
  1. schvaluje stanovy a změny stanov spolku,
  2. volí a odvolává předsedu,
  3. volí a odvolává členy kontrolní komise,
  4. rozhoduje o zrušení členství a o zrušení spolku,
  5. schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření.
 5. Členská schůzetaké rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných.
 7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech řádných členů spolku.

VII.

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku a jedná jeho jménem.
 2. Je volen členskou schůzí na dobu 5 let, opětovné zvolení je možné.
 3. Předseda je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech, zejména je pak oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku do pracovního poměru, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
 4. Předseda je povinen svolat členskou schůzi v souladu s čl. VI. těchto stanov.

VIII.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.
 2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisy není slučitelní s výkonem funkce statutárního orgánu.
 3. Funkční období členů komise je 5 let.
 4. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze.
 5. Kontrolu činnosti spolku provádí kontrolní komise na základě vlastního podnětu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
  1. kontrola hospodaření spolku,
  2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů
 7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsedu a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IX.

Zásady hospodaření spolku

 1. Předpokládanými zdroji příjmů jsou zejména
  1. členské příspěvky
  2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  3. dotace z rozpočtů státní správy a místní samosprávy
  4. příjmy ze svých činností a z výnosu svého majetku,
  5. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.
 2. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění vlastního provozu spolku.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně roční závěrky hospodaření.

X.

Místní pobočky

 1. Spolek vytváří místní organizační jednotky – pobočky, které nemají právní osobnost.
 2. Pobočka spolku nemá samostatné řídící orgány a podléhá řídícím orgánům celého spolku.
 3. Jejich název je odvozen od spolku s dodatkem s uvedením lokality nebo odborné skupiny, které se týká. (vzor TIB, z.s - město)
 4. O založení a zrušení pobočky rozhoduje předseda spolku. 
 5. Vedoucího pobočky volí předseda na návrh, kteréhokoliv člena spolku.
 6. Pravomoci vedoucího pobočky jsou součástí vnitřních předpisů spolku.

XI.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady.
 2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně předveden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 21. 3. 2016.
 2. Znění těchto stanov je účinné jejich přijetím.

Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova